המלצות בריאות


לקראת המרוץ

  • לוודא מצב בריאותי תקין ע"י ביצוע בדיקת כושר ומאמץ (יש להתייעץ עם רופא המשפחה).
  • היערכות באמצעות אימונים מסודרים לקראת המקצה בו משתתפים.
  • בימים לקראת המרוץ מומלץ להגביר צריכת מים ופחמימות ולהימנע משתיית קפה ומשקאות אלכוהוליים.

מהלך הריצה

  • מומלץ לשתות מים בתחנות המים הפרוסות לאורך המסלול.
  • במידה ומרגישים חולשה מומלץ להאט / לעצור עד להתאוששות.

לאחר הריצה

  • מומלץ לשתות מים ולנוח.

הצהרת בריאות משתתף


אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף במרוץ אייל (להלן: "המרוץ") והתאמנתי לקראתו כנדרש.

אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

ידוע לי כי ההשתתפות במרוץ כרוכה במאמץ פיזי ניכר ואני מבין כי השתתפותי במרוץ, במידה ואיני כשיר גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.

ידוע לי כי הסכמת המארגנים להשתתפותי במרוץ נשענת על הצהרתי זו כי אני בריא וכשיר להשתתף במרוץ.

הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את מארגני המרוץ.

אני מצהיר גם כי הנני משתתף במרוץ מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר במרוץ קשה, שכרוך במאמץ גופני ונפשי קשה ובסכנות שונות, שכוללות ריצה בכבישים ואזורים פתוחים ובמזג אויר העשוי להיות חם ולח.

אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני המרוץ ו/או המרכז לחינוך וספורט רמת השרון ו/או עיריית רמת השרון בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות במרוץ, אם יגרם לי.

ידוע לי כי מארגני המרוץ ו/או המרכז לחינוך וספורט רמת השרון ו/או עיריית רמת השרון ו/או עובדיהן לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני המרוץ, במהלכה או לאחריה.

אני הח"מ מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי במרוץ כולל במהלכו, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו זאת לנכון.

אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל הוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני המרוץ או במהלכו.

אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את המרכז לחינוך וספורט, את עיריית רמת השרון, את מארגני המרוץ, נציגיהם, מלוויהם, הצוות הרפואי ו/או הפרא-רפואי וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין במרוץ.

אני מתחייב לשפות את הגורמים המצוינים לעיל בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה נגד גורמים אלה על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים הנוגעים למרוץ.

אני הח"מ מצהיר כי קראתי את תקנון המרוץ ואני מבין ומאשר אותו.

טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המינים.


1
6
logo-peilim_fp
saucony500x500
10
Kahane
3
MeyNew
Acro500x500
13
vimar
7
Maccabi
Radious2
BPM
shvoong
Altman
TIMNA
ARAVA
פירות בני דרור שקוף