תקנון


1. תנאי השתתפות באירוע:

1.1 בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במרוץ 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף לפיה הוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. הנכם מתבקשים למסור את הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא יביא עימו הצהרת בריאות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ.

1.2 על כל רץ ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רץ לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.

1.3 ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במרוץ. 

1.4 ידוע לי כי המסלולים במרוץ הינם ברמת קושי בינונית וכוללים קטעים העוברים בכביש ובשטח וכי מדובר בתחרות בעצימות גובהה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי. המרוץ כולל קטעי ריצה בתנאי שטח שיתכן ויהיו עם שלוליות מים וקטעים בוציים. משתתף שמחליט לרוץ בתנאי שטח, מודע לתנאי השטח ומסיר מהמארגנים את האחריות במקרה של החלקה או נפילה או פציעה שתיגרם עקב תנאים אלו.

1.5 ידוע לי כי הנהלת המרוץ, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן רכוש או ציוד כלשהו. על כן, אני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.

1.6 המשתתף פוטר את הנהלת המרוץ או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפות במרוץ.

1.7 ידוע לי כי על מנת להיכלל בקטגוריות של המקצים התחרותיים יש לעבור על כל שטיחי מדידת הזמנים לאורך המסלול. לתיאור המסלולים המלא לחץ כאן.

1.8 הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה ועקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.

1.9 יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.

1.10 יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ ונציגיהם לכל אורכו של המרוץ.

1.11 בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון המרוץ ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, המארגנים יהיו רשאים למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.

1.12 הנהלת המרוץ רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או הפרסים בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

1.13 נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18. ההשתתפות למקצה 15 ק"מ מגיל 15 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים. 

1.14 מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

1.15 ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות חודשים רבים מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.

2. נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

2.1 משתתף שלא ביטל השתתפותו עד המועד האחרון לביטולים ולא הציג הצהרת השתתפות חתומה עד סיום חלוקת ערכות ההשתתפות, לא יקבל כל החזר על הרשמתו.

2.2 ההשתתפות מותנית בהרשמה עד שלושה ימים לפני המרוץ. 

2.3 נוהל ביטולים-משתתף אשר נרשם למרוץ אייל יהיה רשאי לבטל את השתתפותו לאירוע על פי התנאים הבאים:

  • ביטול ההרשמה חייב יהיה להיעשות עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני יום האירוע וזאת באמצעות מילוי טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע
  • בגין כלביטול הרשמה, יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. במידה וההרשמה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר עמו התקשרה חברת שוונג לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום עבור סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, חברת שוונג תהא רשאית לחייב את המשתתף בתשלום שנגבה ממנה.

2.4 נוהל שינויים- ניתן לבצע שינויים בהרשמה עד 7 ימי עבודה לפני מועד המרוץ. על מנת להעביר הרשמה לרץ אחר, יש לשלוח מייל עם פרטי הרץ הרשום והרץ המחליף (שם מלא, שנת לידה, מין, אגודה, מקצה, מספר הזמנה, מספר חזה במידה והוקצה כבר). פרטי הרץ המחליף יעודכנו במסגרת תוצאות המרוץ. אין אפשרות להתחייב לעדכון הפרטים על גבי מספר החזה.

2.5 על מנת לבטל / לבצע שינויים בהרשמה יש למלא את טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע כאן

2.6 שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

2.7 עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה.

3. חלוקת פרסים וגביעים

3.1 הפרסים מיועדים לתושבי מדינת ישראל שמקיימים את מרכז חייהם בארץ לפחות בשנה וחצי האחרונות.

3.2 אין כפל פרסים.

3.3 בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים.

3.4 שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל.

3.5 רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

3.6 מינימום של 10 רצים בקטגוריה. במידה ואין מינימום של 10 רצים, הקטגוריה תבוטל ותצורף לקטגורית הגיל מתחתיה (למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה מעליה).

4. ידוע לי כי בהרשמתי למרוץ הנני מסכים לתקנון המרוץ.1
6
logo-peilim_fp
saucony500x500
10
Kahane
3
MeyNew
Acro500x500
13
vimar
7
Maccabi
Radious2
BPM
shvoong
Altman
TIMNA
ARAVA
פירות בני דרור שקוף